ประชุมพัฒนาการศึกษานักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

January 19, 2017 at 2:45 AM

EDF meeting-300.jpg

Tags:

คณะผู้บริหารมูลนิธิ EDF เข้าพบ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา (กลาง) ผู้อำนายการโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง และกรรมการมูลนิธิ EDF เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหารือเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิ EDF เพื่อนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสประจำปีการศึกษา 2560

สำหรับ EDF (www.edfthai.org) เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษา โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียน 58 จังหวัด ทั่วประเทศ อย่างใกล้ชิด  ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค (Giving Back Association) และรางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น