โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส ห่วงใยสังคม จัดโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” พัฒนาศักยภาพด้านไอทีนักเรียนไทย

February 27, 2017 at 10:03 AM

รับมอบโครงการไทยไซเบอร์คิดส์ .JPG

Tags:

จากความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมุมใดของโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ด้วยเทคโนโลยี อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่เยาวชนไทยยังต้องเผชิญอยู่คือ การที่โรงเรียนส่วนใหญ่ในชนบทยังขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ทได้อย่างทั่วถึง

บริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” มอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มูลค่า 881,250 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โดยมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ (อำเภอลำลูกกา) และโรงเรียนชุมชมประชานิกรอำนวยเวทย์ (อำเภอหนองเสือ)

โครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโดยใช้ไอทีเป็นเครื่องมือ สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ทให้มีความพร้อมต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน ลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะด้านไอที รู้จักคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอให้สังคมภายนอกห้องเรียนได้เห็นผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

เด็กชายวันชัย จันทวลี และเด็กหญิงนพวรรณ พราหมวงษ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชมประชานิกรอำนวยเวทย์ กล่าวว่า “พวกหนูดีใจที่มีผู้ใหญ่ใจดีมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้โรงเรียนเราได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น ปรกติที่โรงเรียนถ้าเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมจะเรียนคอมพิวเตอร์สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และคอมพิวเตอร์ 1 ตัวต่อนักเรียน 2 คน พวกเราคิดว่านี่คือโอกาสที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้ที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้ หาความรู้กับสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ทรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ทั้งหัดพิมพ์งานส่งคุณครู  วาดรูปจากโปรแกรม Illustrator  หรือทำหนังสืออีบุ๊ค”

เด็กหญิงพิมญาฏา ศรีจันทึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กล่าวว่า “การที่มีผู้ใหญ่              ใจดีมามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารให้กับโรงเรียนเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ เพราะทำให้พวกหนูมีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์กันได้ทั่วถึง อีกทั้งจะมีพี่ๆ มาสอนการใช้งานนอกเหนือจากการเรียนที่คุณครูสอนอีก หนูว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะถือเป็นการเรียนรู้นอกตำราเรียน นอกจากนั้นการที่มีคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และยังต่ออินเทอร์เน็ทได้ด้วยก็ทำให้พวกเราสามารถค้นคว้าหาข้อมูลทำรายงานตามโปรแกรมต่างๆ ที่คุณครูสั่งงานได้  ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ตาม”

เด็กชายรชต จันทร์ไพศรี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายสิทธิชัย ฟักโพธิ์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “พวกเราขอขอบคุณบริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที่ได้เลือกโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์เป็นหนึ่งในโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” พวกผมคิดว่าคอมพิวเตอร์สามารถส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็น แต่เมื่อใช้แล้วก็ต้องดูเวลาด้วย อย่านานมากเกินไป การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ทำให้เราห่างไกลจากยาเสพติด นอกจากนั้นการใช้คอมพิวเตอร์เป็นการเรียนรู้และสามารถต่อยอดจากห้องเรียนได้ เพราะถ้าหากเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เก่งๆ เราก็สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต”

จากภาพ: ดร.วิชัย แสงศรี (แถวหลังที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายดอน สมิตะเกษตริน (แถวหลังที่ 5 จากซ้าย) นายอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และคณะ                 รับมอบชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี มูลค่า 881,250 บาท (แปดแสนแปดหมื่น                 หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท) ในโครงการ “ไทย ไซเบอร์ คิดส์” จาก มร.เซบาสเตียน โลฮอง (แถวหลังที่ 6 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัท โนเกีย โซลูชั่นส์ แอนด์ เน็ตเวิร์คส (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายสรรเพชร นิลรัตน์ (แถวหลังที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งเป็นองค์กรประสานงานและดำเนินโครงการร่วมถ่ายภาพด้วย