มูบาดาลา ปิโตรเลียม ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษา 460 ทุน

March 07, 2017 at 9:45 AM

Mubadala Petroleum scholarships presentation to 460 needy students.jpg

Tags:

ด้วยความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมโดยเฉพาะด้านการศึกษาและการส่งเสริมศักยภาพชุมชน บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” หรือ Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID) แก่นักเรียนด้อยโอกาสและลูกหลานชาวประมงจาก 71 โรงเรียน ในเขตจังหวัดสงขลา ภายใต้การดูแลและประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จำนวน 460 คน ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษา 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาท) โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนชาวจังหวัดสงขลารับมอบทุนการศึกษา ณ อุทยานนกน้ำคูขุด (เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่า ทะเลสาบสงขลา) อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “โครงการ “ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน”หรือ Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID) เป็นโครงการที่ทางบริษัทได้ร่วมมือกับมูลนิธิ EDF โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนที่ด้อยโอกาส รวมทั้งพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน และส่งเสริมศักยภาพชุมชน ใน 3 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โดยในปัจจุบันมีการแบ่งโครงการย่อยออกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสที่ขาดแคลน และลูกหลานชาวประมง 2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน และ 3) การพัฒนาศักยภาพเด็กและผู้คนในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และมโนราห์ เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้รักและมองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสืบทอดให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียน คุณครู และประชาชนในชุมชนราว 20,000 คน  ได้รับผลประโยชน์ผ่านโครงการนี้ โดยได้มอบทุนการศึกษาทุนละ 4,000 บาทให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรีไปแล้ว จำนวน 1,840 ทุน นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน เช่น การปรับปรุงห้องเรียน โรงอาหาร ห้องสมุด ที่ล้างหน้าแปรง ห้องส้วม ระบบน้ำดื่ม-น้ำใช้ที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้ได้ในสภาพดี รวมทั้งได้ทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและคนในชุมชน ผ่านแนวคิด Project Based Learning เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่ายผู้นำ ค่ายมโนราห์ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อื่นๆ ใน 81โรงเรียน ประมาณ 123 โครงการ”

ในระหว่างกิจกรรมมอบทุนการศึกษายังได้มีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานของนักเรียน โรงเรียน และชุมชน ภายใต้แนวคิด “ชม ชิม ช้อป แชร์” และจัดเวทีสนทนา “เหลียวหลัง แลหน้า โครงการสู่ความยั่งยืน” ด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างคั่บคั่ง