มูลนิธิ EDF ตอบรับกระแสโลกยุคดิจิทัล จัดอบรมโครงการ “อีคอมเมิร์ซ คิดส์”

August 04, 2015 at 4:06 AM

Tags:

เพื่อสร้างความเข้าใจในวงกว้างและสามารถนำไปเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และบริษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง อีคอมเมิร์ซ ในโครงการ “อีคอมเมิร์ซคิดส์ (e-Commerce Kids)” แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับแกนนำจากทั้งสองจังหวัดจำนวน 135 คนเข้าร่วม โดยมี อาจารย์ปนันท์ ไกรโรจนานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  เป็นวิทยากร

นางสาวเวนดีย์ ไล ผู้บริจาคทุนสนับสนุนหลักจากธนาคารบาร์เคลย์ ประเทศสิงคโปร์ ได้ให้แนวคิดการดำเนินโครงการแก่นักเรียนว่า “ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร งานศิลปะหัตถกรรม และอาหารแปรรูปเป็นสินค้าที่สามารถซื้อง่ายขายคล่อง สามารถนำมาทำเป็นธุรกิจอีคอมเมิร์ซได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและกว้างขวาง โดยเฉพาะหากสามารถขยายการทำการตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง ได้ ก็จะยิ่งเป็นการดี เนื่องจากลูกค้าในประเทศเหล่านี้ให้ความสนใจสินค้าด้านเกษตรแปรรูปและศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าการทำการตลาดอยู่แต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้น”

โครงการ “อีคอมเมิร์ซคิดส์ (e-Commerce Kids)” เป็นอีกหนึ่งโครงการพัฒนาโรงเรียน ที่นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการทำการเกษตรกรรมเพื่อป้อนผลผลิตที่ได้เข้าสู่โครงการอาหารกลางวันแล้ว ยังให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้และประยุกต์ใช้เครือข่ายการสื่อสารไร้พรมแดน เสริมศักยภาพให้นักเรียนได้เป็น “ผู้ประกอบการน้อย” ที่รู้จักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์สินค้า การตลาด การขยายฐานลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอีของกลุ่มหรือชมรมนักเรียนในโรงเรียนของตนโดยใช้อีคอมเมิร์ซเป็นแนวทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้การทำธุรกรรมต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางกว่าวิธีปฏิบัติแบบเดิม อีกทั้งยังสนับสนุนใช้อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค และ ยูทูป เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าและการตลาด รวมถึงโปรโมทสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โอท็อปของโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นทักษะที่เขานำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

สำหรับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) ดำเนินงานช่วยเหลือและพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศไทยมาเป็นเวลา 28 ปี และจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นพัฒนาของมูลนิธิฯ ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กร ในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” เป็นต้น

ปัจจุบันมูลนิธิ EDF ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล์ public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org