มูลนิธิ EDF จัดอบรม โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้

August 25, 2015 at 10:15 PM

Tags:

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนถึงทักษะการเป็นพี่เลี้ยงให้กับแกนนำโรงเรียนในการเขียนโครงการย่อยเชิงผลลัพธ์และตอบโจทย์สภาพปัญหาที่แท้จริงสำหรับ “โครงการยิ่งเท่      ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้” มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF)
นำโดย นางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี  (แถวนั่ง – ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ และ นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวนั่ง – ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับกลาง ณ โรงแรมฮิป  กรุงเทพฯโดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เหลี่ยมสูงเนิน (แถวนั่ง – กลาง)   นางสาววนิดา   วัฒนชีวนปกรณ์ (แถวนั่ง – ที่ 3 จากขวา)  นางสาวสุชาดา คุ้มสลุด (แถวหลัง – ที่ 4 จากซ้าย) นางสาวดวงเดือน อภิชิตพงศ์พันธ์ (แถวหลัง – ที่ 4 จากขวา)  วิทยากรอิสระ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สำหรับ “โครงการยิ่งเท่ ยิ่งน่ารัก เพราะกินโปรตีน ผักและผลไม้”  เป็นโครงการที่มีกำหนดจัดขึ้นในโรงเรียนจำนวน 150 แห่งใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหันมารับประทานผักผลไม้และโปรตีนเพิ่มมากขึ้น

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา หรือทำกิจกรรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02 579 9209-11  อีเมล public@edfthai.org หรือคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลา 28 ปี  ที่ผ่านมาได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี 2556 และรางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” (Thailand NGO Awards 2012) ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” ในปี 2555  เป็นต้น