มูลนิธิ EDF จัดอบรม “ประชาสัมพันธ์และการตลาด” ต่อยอดการตลาดออนไลน์ ให้นักเรียนครูและตัวแทนชุมชน

November 21, 2016 at 3:51 AM

EDF online training  (Copy2).jpg

Tags:

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์และการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่ว่ากันว่าเป็นยุคการสื่อสารไร้พรมแดน ผู้คนสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดในโลกนี้ ขอเพียงรู้จักและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ ก็สามารถเข้าถึงกันได้ ดังนั้นมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ซึ่งดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชนไทยครอบคลุมพื้นที่ 58 จังหวัดทั่วประเทศไทย จึงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาด ต่อยอดการตลาด ออนไลน์ แก่กลุ่มโรงเรียน และแม่บ้าน จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ ทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน โดยมีตัวแทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่างๆ และผู้แทนชุมชมให้ความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 2 วันจำนวนมาก

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อขยายผลและส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน และชมุชน ซึ่งอยู่ในโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน ในจังหวัดสงขลา ได้นำไปประยุกต์ปรับใช้ในการต่อยอดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก MPID ในการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิตอล เทคนิคการประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการนำผลิตภัณฑ์จำหน่ายบนเว็ปไซต์ eBay และการเปิดร้านทาง Facebook เป็นต้น โดยมีอาจารย์สมสวัสดิ์ มาลาทอง นางสาวภัทรา โมรา และนายฎวิท ศรีสังคม เป็นวิทยากร