วิ่ง-เดินการกุศล Run for Dek Thai มอบทุนให้นักเรียนที่ขาดแคลน

September 29, 2016 at 9:09 PM

IMG_8756 (Copy).jpg

Tags:

มูลนิธิ EDF ร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร และวิ่ง-เดินการกุศลในงาน RunforDekThai จัดโดยสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (โครงการทุนการศึกษา) ณ สวนลุมพินี เพื่อระดมทุนการศึกษาให้นักเรียนหญิงที่ขาดแคลนในชนบทภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF โดยมีผู้ร่วมวิ่ง-เดินการกุศลในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา สมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย (โครงการทุนการศึกษา) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้การดูแลของมูลนิธิ EDF เป็นจำนวน 2,391 ทุน 

 

สำหรับมูลนิธิ EDF ดำเนินงานด้วยหลักการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส และช่วยลดปัญหาสังคมด้านต่างๆ ให้น้อยลง โดยเยาวชนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาเหล่านี้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ หรือต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำพาตนเองและครอบครัวให้หลุดพ้นจากวัฎจักรความไม่รู้และความยากไร้ ไม่ต้องกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ หรือตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์

 

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน มูลนิธิ EDF ได้รับมอบรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบัน คีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์” รางวัลคนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ ประเภทองค์กรในฐานะองค์กรที่ทำควาดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น